รายละเอียดผู้ใช้

คำแนะนำ: โจทย์แบบสุ่ม 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน เกณฑ์วัดผล 65% ขึ้นไป = ผ่าน 

คลิกลือกคำตอบที่ถูก (1 คำตอบ) คลิก "ต่อไป" และ "ย้อนกลับ" ได้ เมื่อตอบครบทุกข้อแล้ว คลิก "ส่งตรวจ" ที่หน้าสุดท้าย เพื่อดูเฉลยคำตอบ และเลือกให้แจ้งผลทางอีเมลที่่ลงทะเบียนไว้ได้

1. 17 × 26 = ?

2. 19 × 26 = ?

3. 16 × 21 = ?

4. 21 × 25 = ?

5. 26 × 25 = ?

6. 11 × 28 = ?

7. 29 × 26 = ?

8. 29 × 20 = ?

9. 25 × 14 = ?

10. 21 × 16 = ?

11. 19 × 16 = ?

12. 15 × 22 = ?

13. 19 × 25 = ?

14. 19 × 25 = ?

15. 16 × 27 = ?

16. 19 × 18 = ?

17. 27 × 11 = ?

18. 22 × 30 = ?

19. 18 × 20 = ?

20. 15 × 17 = ?

ก่อนหน้า ต่อไป