รายละเอียดผู้ใช้

คำแนะนำ: โจทย์แบบสุ่ม 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน เกณฑ์วัดผล 65% ขึ้นไป = ผ่าน 

คลิกลือกคำตอบที่ถูก (1 คำตอบ) คลิก "ต่อไป" และ "ย้อนกลับ" ได้ เมื่อตอบครบทุกข้อแล้ว คลิก "ส่งตรวจ" ที่หน้าสุดท้าย เพื่อดูเฉลยคำตอบ และเลือกให้แจ้งผลทางอีเมลที่่ลงทะเบียนไว้ได้

1. 286 ÷ 22 = ?

2. 50 ÷ 10 = ?

3. 546 ÷ 78 = ?

4. 924 ÷ 28 = ?

5. 392 ÷ 98 = ?

6. 495 ÷ 45 = ?

7. 570 ÷ 19 = ?

8. 252 ÷ 42 = ?

9. 462 ÷ 33 = ?

10. 299 ÷ 23 = ?

11. 623 ÷ 89 = ?

12. 950 ÷ 95 = ?

13. 546 ÷ 26 = ?

14. 420 ÷ 70 = ?

15. 869 ÷ 79 = ?

16. 938 ÷ 14 = ?

17. 488 ÷ 61 = ?

18. 166 ÷ 83 = ?

19. 559 ÷ 43 = ?

20. 165 ÷ 55 = ?

ก่อนหน้า ต่อไป