รายละเอียดผู้ใช้

คำแนะนำ: โจทย์แบบสุ่ม 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน เกณฑ์วัดผล 65% ขึ้นไป = ผ่าน 

คลิกลือกคำตอบที่ถูก (1 คำตอบ) คลิก "ต่อไป" และ "ย้อนกลับ" ได้ เมื่อตอบครบทุกข้อแล้ว คลิก "ส่งตรวจ" ที่หน้าสุดท้าย เพื่อดูเฉลยคำตอบ และเลือกให้แจ้งผลทางอีเมลที่่ลงทะเบียนไว้ได้

1. 34 × 4 = ?

2. 85 × 7 = ?

3. 50 × 5 = ?

4. 67 × 6 = ?

5. 19 × 3 = ?

6. 80 × 3 = ?

7. 53 × 5 = ?

8. 99 × 9 = ?

9. 15 × 4 = ?

10. 43 × 3 = ?

11. 47 × 5 = ?

12. 42 × 9 = ?

13. 68 × 8 = ?

14. 12 × 4 = ?

15. 32 × 8 = ?

16. 67 × 8 = ?

17. 31 × 6 = ?

18. 84 × 6 = ?

19. 54 × 6 = ?

20. 53 × 5 = ?

ก่อนหน้า ต่อไป