รายละเอียดผู้ใช้

คำแนะนำ: โจทย์แบบสุ่ม 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน เกณฑ์วัดผล 65% ขึ้นไป = ผ่าน 

คลิกลือกคำตอบที่ถูก (1 คำตอบ) คลิก "ต่อไป" และ "ย้อนกลับ" ได้ เมื่อตอบครบทุกข้อแล้ว คลิก "ส่งตรวจ" ที่หน้าสุดท้าย เพื่อดูเฉลยคำตอบ และเลือกให้แจ้งผลทางอีเมลที่่ลงทะเบียนไว้ได้

1. 19 × 3 = ?

2. 28 × 4 = ?

3. 53 × 5 = ?

4. 93 × 3 = ?

5. 48 × 6 = ?

6. 90 × 7 = ?

7. 37 × 2 = ?

8. 68 × 5 = ?

9. 19 × 8 = ?

10. 32 × 8 = ?

11. 82 × 7 = ?

12. 84 × 5 = ?

13. 15 × 4 = ?

14. 60 × 8 = ?

15. 95 × 5 = ?

16. 84 × 6 = ?

17. 70 × 8 = ?

18. 50 × 5 = ?

19. 43 × 3 = ?

20. 24 × 5 = ?

ก่อนหน้า ต่อไป