รายละเอียดผู้ใช้

คำแนะนำ: โจทย์แบบสุ่ม 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน เกณฑ์วัดผล 65% ขึ้นไป = ผ่าน 

คลิกลือกคำตอบที่ถูก (1 คำตอบ) คลิก "ต่อไป" และ "ย้อนกลับ" ได้ เมื่อตอบครบทุกข้อแล้ว คลิก "ส่งตรวจ" ที่หน้าสุดท้าย เพื่อดูเฉลยคำตอบ และเลือกให้แจ้งผลทางอีเมลที่่ลงทะเบียนไว้ได้

1. 905 - 266 = ?

2. 667 - 306 = ?

3. 742 + 224 = ?

4. 805 + 75 = ?

5. 353 - 244 = ?

6. 599 - 520 = ?

7. 451 + 527 = ?

8. 782 + 147 = ?

9. 431 + 42 = ?

10. 594 - 369 = ?

11. 211 + 46 = ?

12. 372 + 199 = ?

13. 476 + 418 = ?

14. 185 + 433 = ?

15. 473 + 364 = ?

16. 521 + 294 = ?

17. 996 - 293 = ?

18. 513 - 215 = ?

19. 445 - 277 = ?

20. 620 - 215 = ?

ก่อนหน้า ต่อไป