รายละเอียดผู้ใช้

คำแนะนำ: โจทย์แบบสุ่ม 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน เกณฑ์วัดผล 65% ขึ้นไป = ผ่าน 

คลิกลือกคำตอบที่ถูก (1 คำตอบ) คลิก "ต่อไป" และ "ย้อนกลับ" ได้ เมื่อตอบครบทุกข้อแล้ว คลิก "ส่งตรวจ" ที่หน้าสุดท้าย เพื่อดูเฉลยคำตอบ และเลือกให้แจ้งผลทางอีเมลที่่ลงทะเบียนไว้ได้

1. 24 - 22 = ?

2. 56 - 22 = ?

3. 91 - 67 = ?

4. 70 - 41 = ?

5. 54 - 41 = ?

6. 35 - 14 = ?

7. 32 - 10 = ?

8. 41 - 33 = ?

9. 96 - 71 = ?

10. 59 - 22 = ?

11. 99 - 33 = ?

12. 78 - 26 = ?

13. 70 - 49 = ?

14. 39 - 34 = ?

15. 66 - 17 = ?

16. 19 - 12 = ?

17. 44 - 25 = ?

18. 45 - 20 = ?

19. 94 - 69 = ?

20. 86 - 16 = ?

ก่อนหน้า ต่อไป