รายละเอียดผู้ใช้

คำแนะนำ: โจทย์แบบสุ่ม 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน เกณฑ์วัดผล 65% ขึ้นไป = ผ่าน 

คลิกลือกคำตอบที่ถูก (1 คำตอบ) คลิก "ต่อไป" และ "ย้อนกลับ" ได้ เมื่อตอบครบทุกข้อแล้ว คลิก "ส่งตรวจ" ที่หน้าสุดท้าย เพื่อดูเฉลยคำตอบ และเลือกให้แจ้งผลทางอีเมลที่่ลงทะเบียนไว้ได้

1. 688 × 15 = ?

2. 245 × 75 = ?

3. 529 × 63 = ?

4. 505 × 91 = ?

5. 862 × 94 = ?

6. 295 × 92 = ?

7. 117 × 65 = ?

8. 434 × 59 = ?

9. 376 × 71 = ?

10. 392 × 90 = ?

11. 563 × 15 = ?

12. 297 × 71 = ?

13. 683 × 18 = ?

14. 264 × 76 = ?

15. 961 × 76 = ?

16. 184 × 87 = ?

17. 319 × 36 = ?

18. 274 × 74 = ?

19. 213 × 61 = ?

20. 109 × 30 = ?

ก่อนหน้า ต่อไป